Historia SZKOŁY...


Koło historii...        W listopadzie 1958 roku, decyzją Powiatowej Rady Narodowej, powstała w Lubniu Szkoła Przysposobienia Rolniczego, która przez kolejne lata rozwijała się i przekształcała. Pierwszym dyrektorem szkoły został pan Józef  Pluta, ówczesny kierownik Szkoły Podstawowej w Lubniu. Zapewne pan kierownik nigdy nie przypuszczał, że przeobrazi się ona w Zespół Szkół Rolniczych, składający się obecnie (rok 2008) z pięciu typów szkół.

        Początkowo szkoła nie posiadała własnego budynku, i pod swój gościnny dach przyjęła ją Szkoła Podstawowa. Była ona jedną z nielicznych szkół rolniczych w powiecie myślenickim. W skład grona pedagogicznego w roku szkolnym 1958/59 wchodzili nauczyciele:
  • inż. Jan Lipień
  • inż. Józef Oleś
  • mgr inż. Kazimierz Bednarz
  • Krystyna Kwatyra
  • Danuta Pluta
  • Józef Pluta
Pan Pluta był pierwszym kierownikiem SPR i sprawował tę funkcję przez 6 lat (do 1964).
        Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej odbyło się 10.X.1958 roku Zadaniem tej szkoły, jak stwierdziła rada pedagogiczna w swoich protokołach, było przede wszystkim przygotowanie przyszłych rolników do prawidłowego prowadzenia gospodarstw rolnych, oraz edukacja i wychowanie przyszłych młodych Polaków. Szkoła podjęła się także zorganizowania Uniwersytetu Ludowego dla starszego społeczeństwa Lubnia i okolic. W ramach działalności Uniwersytetu prowadzone były szkolenia rolnicze, które prowadzili: inż. Jan Lipień, mgr inż. Władysław Słowik (nauczyciel SPR od 1961), a także pan Józef Stankiewicz i pani Janina  Stankiewicz. W późniejszym czasie podobne prelekcje prowadziła pani inż. Marianna Niżnik, która rozpoczęła pracę w 1968 roku. Poza tym od dnia 1.XI.1958  zorganizowano kurs klasy siódmej dla ludności Lubnia i okolic.
        Nauka teoretyczna w tamtych latach trwała od 1.XI. do 30.III.- dla uczniów tego typu szkół, pozostałe miesiące to czas praktyk rolniczych.
        Na otwarcie szkoły i rozpoczęcie roku szkolnego w dniu 1.XI.1958 roku, przybyło bardzo dużo młodzieży, rodziców, przedstawicieli miejscowych i powiatowych władz, a także przedstawicieli Kółka Rolniczego, ZSL-u, itd.. Uczestniczyło w nim także Polskie Radio, które obszerną audycję z tej uroczystości nadało 31.III.1959 roku, o godz. 12:15 w programie I. Naukę w SPR rozpoczęło 41 uczniów.

        Pierwszymi absolwentami szkoły byli:
Andrzej Burtan, Helena Burtan, Stanisław Druzgała, Anna Klimas, Zofia Kaleta, Zofia Pacek, Anna Rapacz, Andrzej Szczepaniec, Józef Druzgała, Zofia Dziadkowiec, Aniela Górni, Janina Łopata, Władysław Niżnik, Maria Rapacz, Stanisław Swałtek, Stanisław Wietrzyk, Krystyna Zięba, Aniela Szczepaniec, Maria Pala.

        Lata 60-te niosą z sobą wiele zmian w szkole. Pracę w niej rozpoczynają nowi nauczyciele: pan Szczepan Kałużny, pani Stanisława Górka. Poza tym wprowadzono w szkole zajęcia świetlicowe, zorganizowano kurs kroju i szycia, który prowadziła pani Nawieśniak, od roku szk. 1961/62. Działalność rozpoczął także chór szkolny pod fachowym okiem pani Ireny Szuby, a także zaczęła działać organizacja ZHP, której opiekunem była zawsze aktywna, pracowita i zaangażowana w pracę pani Danuta Pluta.
        Młodzież w tym okresie była bardzo ambitna, pracowita i wykazywała wielkie zainteresowanie nauką. Chętnie angażowała się w różnorodne prace na rzecz szkoły i wsi. Między innymi na wniosek kierownika szkoły Józefa Pluty i ks. proboszcza Stanisława Kosowskiego, w 1961 roku uczniowie posadzili wzdłuż drogi "Zakopianki" ok. 5 tys. drzewek.
        W tymże roku swoją pracę w szkole rozpoczyna pan Władysław Słowik, dyrektor szkoły w latach 1967 - 1975, a także zostają wprowadzone zajęcia z gospodarstwa domowego, prowadzone przez panią Krystynę Snakowską. Ciekawostką jest fakt, że z braku lokalu zajęcia te prowadzone były w prywatnej kuchni kierownika szkoły J.Pluty. Pracę w bibliotece szkolnej powierzono nowej nauczycielce, pani Jadwidze Dębskiej. Na początku swej działalności, biblioteka posiadała 200 sztuk książek rolniczych i 300 lektur szkolnych.
        Skład grona pedagogicznego w roku szkolnym 1962/63 wyglądał następująco: Józef Pluta, Władysław Słowik, Danuta Pluta, Zofia Godawa, Maria Brzózka, Krystyna Snakowska, Jan Lipień.

        W 1963 roku została zorganizowana pierwsza wystawa rolnicza, na której przedstawiono 5-cio letnie osiągnięcia szkoły. Znajdowały się tu między innymi: stoisko dotyczące uprawy roślin, hodowli zwierząt, pszczelarstwa, nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, a także wielkie stoisko z pracami uczniów, wykonanych na zajęciach szycia i gotowania. Wystawa cieszyła się popularnością i wielkim zainteresowaniem mieszkańców Lubnia. Przyczyniła się także do wzrostu rangi SPR w środowisku lubieńskim.

        W roku szkolnym 1963/64 dyrektorem szkoły zostaje pani Danuta Pluta, która piastuje tę funkcję tylko jeden rok. Kolejnym dyrektorem szkoły zostaje pan mgr inż. Władysław Słowik, który pełni tę funkcję z przerwami do 30.VIII.1975 roku. W tymże roku odchodzi on na emeryturę. Był to wybitny człowiek, wielki patriota i człowiek wielce zasłużony, zarówno dla szkoły, jak i społeczeństwa lubieńskiego. To jego zasługą jest m.in. utrzymanie ciągłości SPR, a potem przekształcenie jej w Zasadniczą Szkołę Rolniczą, to on  inicjował i współorganizował wiele akcji społecznych, jak chociażby budowę mostu linowego na Zarębki w 1970 roku. Dyrektor Słowik był człowiekiem bardzo pracowitym, bezinteresownym i wielce oddanym szkole... 

(CDN)

--->Kliknij aby czytać dalej...
©Copyright by ZSOiZ Lubień 2005-2018®.

AKTUALNOŚCI ORAZ "CIEKAWSZE" ARCHIWALIA:

R E K R U T A C J A

U L O T K A
REKRUTACYJNA

S P O T K A N I E ŚWIĄTECZNE
MIESZKAŃCÓW POWIATU MYŚLENICKIEGO

XVI PRZEGLĄD
PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

XII POWIATOWY
KONKURS HISTORYCZNY

BEZPIECZNE
WAKACJE

SOLIDARNI
Z
UKRAINĄ

DOBRY START
300 dla ucznia

WSPOMNIENIE PANI DYREKTOR M.NIŻNIK

XV Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

Praktyka w Grecji (jesień 2018)

J U B I L E U S Z
60-lecia

U W A G A !
NOWY PROJEKT ERASMUSA (praktyki zagraniczne)

NAUCZYCIEL
NA MEDAL

S T A Ż
GASTRONOMICZNY
W GRECJI

7 POWIATOWY
festiwal smaków
w naszej szkole

Praktyka w Grecji (jesień 2016)

Praktyka czyni
m i s t r z a...

Zagraniczne
staże
z ERASMUSEM
i
Stowarzyszeniem
W E S T

Nasze pierwsze
doświadczenia
z a w o d o w e
w Portugalii

X JUBILEUSZOWY Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

P R A K T Y K A
W PORTUGALII

V Beskidzki Rajd szlakami walk
o niepodległość

Medal dla ZSOiZ
w Lubniu

70 ROCZNICA BITWY O
MONTE CASSINO

RAJD_WIN_2013

V JUBILEUSZOWY Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej
Powiatowy i Gminny Konkurs Historyczny

MŁODZIEŻ ZSOiZ
NA
MONTE CASSINO

DELEGACJA SZKOŁY W KATYNIU

50-lecie SZKOŁY

ŚWIĘTO SZKOŁY