PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI...

Administratorki...
Administratorki...
K S I Ę G O W O Ś Ć   I   F I N A N S E
KOŚCIELNIAK KATARZYNA
*SKARBNIK SZKOŁY
S E K R E T A R I A T
LUBERDA BOŻENA
*SEKRETARZ SZKOŁY
KOLBIARZ ELŻBIETA
*STARSZY REFERENT
RÓG MAŁGORATA
*KIEROWNIK GOSPODARCZY
P A N I E   D B A J Ą C E   O   P O R Z Ą D E K
BRZEZICKA ZOFIA
*PRACOWNIK OBSŁUGI
FIAŁEK RENATA
*PRACOWNIK OBSŁUGI
MUNIAK JANINA
*PRACOWNIK OBSŁUGI
PAWLIK BARBARA
*PRACOWNIK OBSŁUGI
K O N S E R W A T O R - K I E R O W C A - S T O L A R Z
BONIOR JÓZEF
*"ZŁOTA RĄCZKA"


    * Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, tel/fax: +48182682020.
©Copyright by ZSOiZ Lubień 2005-2018®.

AKTUALNOŚCI ORAZ "CIEKAWSZE" ARCHIWALIA:

R E K R U T A C J A

DNI OTWARTE TARGI EDUKACYJNE

NAUCZYCIEL
NA MEDAL

NOWE KIERUNKI
KSZTAŁCENIA
W
NASZEJ SZKOLE

S T A Ż
GASTRONOMICZNY
W GRECJI

MAGIC BAKE
czyli nasza
minifirma

7 POWIATOWY
festiwal smaków
w naszej szkole

XII Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

Praktyka w Grecji (jesień 2016)

Praktyka czyni
m i s t r z a...

VIII Powiatowy Konkurs Historyczny

Poczet ZSOiZ
na X Sejmiku
Szkół
Karpackich

Zagraniczne
staże
z ERASMUSEM
i
Stowarzyszeniem
W E S T

Nasze pierwsze
doświadczenia
z a w o d o w e
w Portugalii

X JUBILEUSZOWY Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

P R A K T Y K A
W PORTUGALII

V Beskidzki Rajd szlakami walk
o niepodległość

Medal dla ZSOiZ
w Lubniu

70 ROCZNICA BITWY O
MONTE CASSINO

RAJD_WIN_2013

MSZA ŻAŁOBNA
W INTENCJI OFIAR KATASTROFY
L O T N I C Z E J

V JUBILEUSZOWY Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej
Powiatowy i Gminny Konkurs Historyczny

MŁODZIEŻ ZSOiZ
NA
MONTE CASSINO

DELEGACJA SZKOŁY W KATYNIU

50-lecie SZKOŁY

ŚWIĘTO SZKOŁY