Statut

 

Zespołu Szkół

Ogólnokształcących i Zawodowych

 

im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu

 

tekst jednolity z dnia 14.09.2015r.

 


Spis treści

Rozdział 1               NAZWA I SIEDZIBA SZKOLY. 3

§ 1.        Organ prowadzący. 4

§ 2.        Organ nadzoru pedagogicznego. 4

§ 3.        Typy szkół w Zespole: 4

Rozdział 2               CELE I ZADANIA SZKOŁY. 5

§ 4.        Kształcenie i wychowanie prospołeczne 5

§ 5.        Pomoc i opieka 6

§ 6.        Formy zajęć 6

Rozdział 3               ORGANY SZKOŁY. 7

§ 7.        Dyrektor szkoły 7

§ 8.        Wicedyrektor i Kierownik 8

§ 9.        Rada Pedagogiczna 8

§ 10.           Samorząd Uczniowski 9

§ 11.           Rada Rodziców. 10

§ 12.           Współdziałanie organów szkoły  i sposoby rozwiązywania spraw spornych 10

§ 13.           Działalność innych organizacji w Szkole 11

Rozdział 4               ORGANIZACJA SZKOŁY. 11

§ 14.           Zasady ogólne 11

§ 15.           Charakterystyka oddziału 11

§ 16.           Organizacja zajęć 11

§ 17.           Biblioteka szkolna 14

§ 18.           Inne pomieszczenia 15

§ 19.           Bezpieczeństwo uczniów. 15

§ 20.           Współdziałanie z rodzicami 15

Rozdział 5               NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY. 15

§ 21.           Zasady zatrudniania 15

§ 22.           Nauczyciele 15

§ 23.           Wychowawca klasy 17

§ 24.           Inni pracownicy 18

Rozdział 6               UCZNIOWIE SZKOŁY. 18

§ 25.           Zasady rekrutacji 18

§ 26.           Prawa ucznia (słuchacza) 18

§ 27.           Obowiązki ucznia (słuchacza) 18

§ 28.           Nagrody uczniowskie 19

§ 29.           Kary uczniowskie 19

§ 30.           Skreślenie z listy uczniów (słuchaczy) 20

§ 31.           Tryb składania i rozpatrywania skarg i wniosków. 20

Rozdział 7               SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO. 21

§ 32.           Obszary, cele i sposoby oceniania. 21

§ 33.           Sposoby sprawdzania postępów uczniów (słuchacza) 22

§ 34.           Klasyfikacja i promowanie 23

§ 35.           Warunki i tryb ustalania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej 24

§ 36.           Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych 24

§ 37.           Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych 25

§ 38.           Zasady ustalania oceny zachowania. 26

§ 39.           Sposoby informowania uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych i systemie oceniania 29

§ 40.           Zasady oceniania i klasyfikowania w szkole dla dorosłych o formie zaocznej. 30

§ 41.           Ewaluacja warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego 31

Rozdział 8               POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 31

§ 42.           Uchwalanie i zmiany w Statucie 31

§ 43.           Pieczęcie i dokumentacja oraz sztandar szkoły 31

§ 44.           Akty prawne 32

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Podstawa prawna opracowania statutu:

1)      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

2)      Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600; z 2007r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821; z 2008r. Nr 145 poz. 917, Nr 227 poz. 1505; z 2009r. Nr 1 poz. 1, Nr 56 poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97 poz. 800, Nr 213 poz. 1650, Nr 219 poz. 1706; z 2011 r. Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206; z 2012 r. poz. 908 i 1544; z 2013 r. poz. 675).

3)      Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624; z 2002r. Nr 10 poz. 96; z 2003 r. Nr 146, poz. 1416; z 2004 r. Nr 66, poz. 606; z 2005r. Nr 10 poz. 75 oraz z 2007r. Nr 35 poz. 222)

4)      Rozporządzenie MEN z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz. U. z 2012 r. poz. 857)

5)      Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204)

6)      Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 142; Nr 137 poz. 1155; z 2003r. Nr 39 poz. 337, Nr 116 poz. 1093; z 2004r. Nr 43 poz. 393; z 2005r. Nr 30 poz. 252; z 2008 r. Nr 72 poz. 420; z 2009 r. Nr 54 poz. 442). [traci moc z dniem 1.09.2012r., obowiązuje do skończenia cyklu kształcenia]

7)      Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562; z 2007 r. Nr 130 poz. 906; z 2008 r. Nr 3 poz. 9, Nr 178 poz. 1097; z 2009 r. Nr 58 poz. 475, Nr 83 poz. 694, Nr 141 poz. 1150; z 2010 r. Nr 156 poz. 1046, Nr 228 poz. 1491; z 2011 r. Nr 35 poz. 178, Nr 179 poz. 1063; z 2012 r. Nr 262; z 2013 r. poz. 520).

8)      Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17)

9)      Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977)

10)    Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r. poz. 184).

11)    Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7).

12)    Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. (Dz. U. Nr 244 poz. 1626).

13)    Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. Nr 56, poz. 506; z 2011 r. Nr 176 poz. 1051).

14)    Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225; z 2003 r. Nr 107 poz. 1003; z 2009 r. Nr 116 poz. 977; z 2010 r. Nr 156 poz. 1047).

15)    Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135 poz. 1516).

16)    Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69; z 2009 r. Nr 139 poz. 1130; z 2010 r. Nr 215 poz. 1408; z 2011 r. Nr 161 poz. 968).

17)    Rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012 r. poz. 752)

18)    Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 175, poz. 1042).

19)    Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46 poz. 432, z 2003r. Nr 104 poz. 965; Nr 141 poz. 1362; z 2004r. Nr 164 poz. 1716; z 2005r. Nr 142 poz. 1191; z 2006r. Nr 36 poz. 260, Nr 86 poz. 595, Nr 141 poz. 999; z 2010 r. Nr 2 poz. 4; Nr 186 poz. 1245; z 2011 r. Nr 296 poz. 1754).

20)    Rozporządzenie MEN z dnia 27 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168 poz. 1324; z 2013 r. poz. 560).

21)    Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532)

22)    Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228 poz. 1490; z 2012 r. poz. 982; z 2013 poz. 957).

23)    Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97 poz. 624; z 2012 r. poz. 205; z 2013 r. poz. 384).

24)    Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 126 poz. 526).

25)    Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 537 ze zmianami).

26)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

27)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania.

 

 

2.    Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1)  szkole lub zespole szkół- należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu;

2)  nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego szkoły;

3)  rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

4)  uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkół dla młodzieży;

5)  słuchaczach - należy przez to rozumieć słuchaczy szkół dla dorosłych;

6)  podstawie programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawcze szkoły, uwzględniane odpowiednio w programach nauczania oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych;

7)  podstawie programowej kształcenia w zawodach – należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodów lub kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, uwzględniane w programach nauczania i umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych oraz warunki realizacji kształcenia w zawodach, w tym zalecane wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego;

8)  programie nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania ustalonych odpowiednio w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub opis sposobu realizacji celów kształcenia oraz treści nauczania zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa kształcenia ogólnego, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

9)  programie nauczania do zawodu – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów kształcenia i treści nauczania ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, w formie efektów kształcenia, uwzględniający wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego; program nauczania do zawodu zawiera także programy nauczania do poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie, ustalonych przez dyrektora szkoły;

10)specyficznych trudnościach w uczeniu się – należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi;

11)kwalifikacji w zawodzie – należy przez to rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji;

12)kwalifikacyjnym kursie zawodowym – należy przez to rozumieć kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji;

13)egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – należy przez to rozumieć egzamin umożliwiający uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji, a w przypadku uzyskania świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiadania wykształcenia zasadniczego zawodowego, lub wykształcenia średniego, – również dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;

14)egzaminie maturalnym – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzany dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie, umożliwiający uzyskanie świadectwa dojrzałości;

15)podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.

 

Rozdział 1                   

NAZWA SZKOLY

§ 1.      Nazwa Szkoły:

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu.

§ 1a.   Siedziba Szkoły:

Siedzibą szkoły jest budynek i posesja nr 20 w Lubniu, 32-433 Lubień.

§ 1b.   Organ prowadzący:

Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Myślenicach.

§ 2.      Organ nadzoru pedagogicznego.

Organem nadzoru pedagogicznego jest Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie.

§ 3.      Typy szkół w Zespole:

1.    Szkoły dla młodzieży:

1)      Liceum Ogólnokształcące;

2)      Technikum:

a)   w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych,

b)   w zawodzie technik hotelarstwa,

c)   w zawodzie technik logistyk.

3)      Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

a)   w zawodzie krawiec,

b)   w zawodzie kucharz,

c)   w zawodzie rolnik,

d)   wielozawodowa.

2.    Szkoły dla dorosłych:

1)      Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych;

2)      Technikum Rolnicze dla Dorosłych;

3)      Szkoła Policealna.

3.    Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Ośrodek posiada własny statut.

§ 3a.   Nazwy poszczególnych typów szkół wchodzących w skład Zespołu składają się z nazwy Zespołu i nazwy typu szkoły.

 

Rozdział 2                 
CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 4.      Kształcenie i wychowanie prospołeczne.

1.    Szkoła kształci poprzez realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz realizując podstawy programowe kształcenia zawodowego w poszczególnych zawodach.

1a. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

1b. Szkoły i placówki zapewniające uczniom dostęp do Internetu są obowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

2.    Zajęcia edukacyjne, tak w ramach kształcenia ogólnego, jak i w wymienionych profilach kształcenia zawodowego organizowane są w oddziałach szkolnych lub w zespołach międzyoddziałowych.

3.    Wybitnie uzdolnieni uczniowie mają prawo do indywidualnego programu i cykli kształcenia. Odpowiedniego zezwolenia udziela Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej odpowiedniej poradni specjalistycznej.

4.    W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone
 na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, u pracodawców oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Szkołą a daną jednostką.

5.    Szkoła organizuje i prowadzi nadobowiązkowe zajęcia przedmiotowe - koła przedmiotowe.

6.    Szkoła umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów i czynnie wspiera ich udział w konkursach i olimpiadach.

7.    Ukończenie czteroletniego technikum, umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

8.    Ukończenie trzyletniego liceum ogólnokształcącego, umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

9.    Ukończenie szkoły policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu.

10.  Ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w szkołach dla dorosłych.

11.  Ukończenie dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

12.  Ukończenie trzyletniego technikum uzupełniającego umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

13.  Szkoła jest jednostką budżetową, której statutowa działalność jest finansowana przez Organ Prowadzący.

14.  Szkoła pozyskuje dodatkowe środki na finansowanie niektórych form działalności statutowej z dotacji, z dobrowolnych wpłat rodziców uczniów, ze środków gromadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Zespołu Szkół, a także z zysków z działalności gospodarczej.

15.  Na terenie szkoły  mogą odbywać się organizowane przez zewnętrzne podmioty zajęcia, w których mogą uczestniczyć uczniowie - odpłatnie lub nieodpłatnie.

16.  W Szkole działają stowarzyszenia i organizacje, których celem jest działalność wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza wśród uczniów: PCK, SKS, Klub Ośmiu i inne.

17.  Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje wyraża dyrektor szkoły zwany dalej dyrektorem - po uprzednim uzgodnieniu warunków ich działalności oraz po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej.

18.  Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materialnej oraz zasady prowadzenia i przechowywania właściwej szkole dokumentacji określają odrębne przepisy.

19.  Szkoła gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa bez względu na narodowość, pochodzenie, wyznanie czy status społeczny.

20.  Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności umożliwia:

1)      przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk;

2)      zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

3)      kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;

4)      kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;

5)      przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;

6)      skuteczne nauczanie języków obcych;

7)      edukacja zdrowotna, której celem jest rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającemu zdrowiu;

8)      kształcenie zawodowe przygotowujące uczniów do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy poprzez:

a)   integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych,

b)   wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery oraz możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

21.  Szkoła stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby,
a także ich możliwości psychofizyczne.

22.  Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w Statucie, współdziałają ze sobą w sprawach wychowywania oraz kształcenia dzieci i młodzieży.

23.  Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

24.  W zakresie sprawowania funkcji wychowawczej Szkoła w szczególności:

1)      uświadamia młodzieży nieprzemijalność uniwersalnych wartości, takich jak: prawda, dobro, piękno, godność, a także inspiruje ją do stosowania zasad prezentowanych przez Patrona szkoły;

2)      kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w Ustawie i przepisach wykonawczych, w szczególności w Statucie, stosownie do możliwości szkoły i wieku uczniów poprzez:

a)   zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,

b)   systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,

c)   wypracowanie i realizowanie Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego,

3)      upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości;

4)      kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym);

5)      sprzyja zachowaniom proekologicznym;

6)      stymuluje podtrzymywanie przez uczniów ich tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez udział
w konkursach przedmiotowych sportowych, artystycznych, uroczystościach szkolnych, pracach samorządu klasowego
i szkolnego, nabożeństwach i uroczystościach religijnych;

7)      szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości;

8)      rozbudza szacunek do pracy poprzez pracę na rzecz szkoły  i społeczności lokalnej;

9)      wdraża do dyscypliny i punktualności;

10)    troszczy się o bezpieczeństwo uczniów poprzez:

a)   wprowadzenie monitoringu na terenie obiektu szkolnego,

b)   zapewnienie możliwości ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;

11)    nawiązuje kontakty z innymi szkołami;

12)    określa swoją działalność edukacyjną i wychowawczą przez:

a)   Szkolny Zestaw Programów Nauczania,

b)   Program Wychowawczy szkoły,

c)   Program Profilaktyki.

25.  Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

26.  Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje wyszczególnione w odrębnych przepisach.

§ 5.      Pomoc i opieka

1.    Szkoła wspomaga uczniów w procesie dydaktycznym i wychowawczym przez:

1)      prawidłową organizację procesu nauczania;

2)      pomaganie przyszłym absolwentom w dokonywaniu świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia poprzez:

a)   organizowanie zajęć z pracownikami naukowymi wyższych uczelni, biur pracy, zakładów pracy i firm marketingowych,

b)   poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,

c)   rozwijanie zainteresowań pozalekcyjnych;

3)      rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych, rajdów turystycznych, olimpiad i konkursów przedmiotowych, prowadzenie kronik, albumów itp.;

4)      zapewnienie wszechstronnej pomocy uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programowych.

2.    Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami w miarę swoich możliwości i odpowiednio do ich potrzeb, a także diagnozuje potrzeby uczniów i umożliwia im konsultacje w zakresie doradztwa zawodowego i pomocy pedagogicznej. I tak:

1)      udziela uczniom pomocy pedagogicznej poprzez pedagoga szkolnego;

2)      prowadzi działalność profilaktyczną w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i niedostosowaniu społecznemu;

3)      udziela uczniom pomocy w zakresie doradztwa zawodowego;

4)      zapewnia im w miarę możności opiekę pielęgniarską;

5)      umożliwia spożywanie posiłków.

3.    Szkoła zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna, w formie:

1)      skierowania do poradni psychologiczno-pedagogicznej;

2)      pomocy pedagogicznej poprzez pedagoga szkolnego i wychowawcę oddziału;

3)      zapomogi ze środków gromadzonych przez Radę Rodziców.

4.    Szkoła zapewnia wsparcie akcjom charytatywnym na rzecz uczniów lub innych osób.

§ 6.      Formy zajęć

1.    Wszystkie cele i zadania szkoły  realizowane są w procesie dydaktyczno-wychowawczym obejmującym zajęcia lekcyjne, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe, nauczanie indywidualne i wszelkie formy zajęć pozalekcyjnych, jak wycieczki, organizacje szkolne, koła zainteresowań, imprezy szkolne itp. przy znacznej roli osobowości nauczycieli.

2.    Szkoła współpracuje ze środowiskiem, wspomagając wychowawczą rolę rodziny poprzez organizowanie spotkań z rodzicami, pedagogizację rodziców, organizowanie spotkań z lekarzem i pielęgniarką szkolną.

3.    Szkoła pomaga uczniom w nawiązaniu kontaktu z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 

Rozdział 3                 
ORGANY SZKOŁY

§ 6a.   Organami Szkoły są:

1.    Dyrektor Szkoły;

2.    Rada Pedagogiczna.

§ 6b.   Społecznymi organami Szkoły są:

1.    Rada Rodziców;

2.    Samorząd Uczniowski.

§ 7.      Dyrektor szkoły

1.    Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

3)      występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

2.    Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego Organ Prowadzący.

3.    W Szkole która liczy co najmniej 12 oddziałów, można utworzyć stanowisko Wicedyrektora.

4.    Dyrektor za zgodą Organu Prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska Wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze.

5.    Stanowisko Wicedyrektora powierza i odwołuje z niego Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Organu Prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.

6.    W sytuacji nieobecności Dyrektora, Szkołą kieruje Wicedyrektor.

7.    W sytuacji, gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, Organ Prowadzący powołuje pełniącego obowiązki dyrektora, którego zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora.

8.    Dyrektor w szczególności:

1)      kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2)      sprawuje nadzór pedagogiczny;

3)      przewodniczy Radzie Pedagogicznej;

4)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

5)      realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

6)      powierza nauczycielom pełnienie funkcji przewodniczących komisji przedmiotowych i odwołuje ich z tych funkcji;

7)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;

8)      wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

9)      wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

10)    współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

11)    dokonuje oceny pracy nauczycieli;

12)    odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów;

13)    stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

14)    odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

15)    rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami szkoły ;

16)    zapewnia przestrzeganie postanowień Statutu w sprawie nagród i kar stosowanych wobec uczniów szkoły ;

17)    podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych przepisami;

18)    prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.

9.    Dyrektor Szkoły wydaje decyzje administracyjne w sprawach:

1)      skreślenia ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego;

2)      odmowy udzielenia zezwolenia uczniowi na indywidualny program lub tok nauki;

3)      nadania lub odmowy nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

10.  Za prawidłową gospodarkę finansową Szkoły odpowiedzialność ponoszą Dyrektor Szkoły i główny księgowy.

11.  Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

12.  Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, ustala zawody, w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgodności z potrzebami rynku pracy.

13.  Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy nauczania. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania.

14.  Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, a także całości podstawy programowej kształcenia w zawodach, w których kształci szkoła.

15.  Na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych dyrektor ustala – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców:

a)   zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danego oddziału przez co najmniej trzy lata szkolne,

b)   materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.

16.  Na wniosek zespołu nauczycieli dyrektor może:

a)   dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego;

b)   uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały ćwiczeniowe.

17.  Dyrektor corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym.

§ 8.       Wicedyrektor i Kierownik

1.    W celu sprawnego kierowania Szkołą Dyrektor, zasięgając opinii Organu Prowadzącego i Rady Pedagogicznej, tworzy stanowiska Wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze w Szkole.

2.    Liczba i rodzaje tych stanowisk muszą być odpowiednie do aktualnych potrzeb szkoły i jej możliwości finansowych.

3.    Do każdego utworzonego stanowiska Dyrektor sporządza zakres obowiązków i kompetencji o którym informuje Radę Pedagogiczną.

4.    Do kompetencji Wicedyrektora należy w szczególności:

1)      przyjęcie na siebie zadań Dyrektora w czasie jego nieobecności, z wyłączeniem spraw kadrowych i finansowych;

2)      koordynowanie i monitorowanie obszaru działalności pedagogicznej nauczycieli, wychowawców oddziałów oraz biblioteki szkolnej, wynikający ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

3)      kontrolowanie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez pracowników, o których mowa w pkt. 2);

4)      współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz szkolną służbą zdrowia;

5)      wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora.

5.    Obsada stanowisk należy do wyłącznej kompetencji Dyrektora.

6.    W Szkole tworzy się stanowisko kierownicze: Kierownik Szkolenia Praktycznego.

7.    Do zadań Kierownika Szkolenia Praktycznego należy:

1)      planowanie, organizowanie i nadzorowanie praktycznej nauki zawodu - zajęć praktycznych, praktyk zawodowych oraz nauki jazdy pojazdami ustalonymi programem nauczania dla danego zawodu;

2)      zawieranie umów o praktyczną naukę zawodu między Szkołą a zakładami pracy;

3)      współdziałanie z zakładami pracy i gospodarstwami indywidualnymi, w których odbywa się praktyczna nauka zawodu;

4)      prowadzenie hospitacji szkolenia praktycznego;

5)      kontrola przebiegu praktyk zawodowych;

6)      czuwanie nad bezpieczeństwem i higieną pracy uczniów oraz właściwym stanem technicznym i wykorzystaniem sprzętu technicznego;

7)      kierowanie pracą i doskonaleniem nauczycieli realizujących praktyczną naukę zawodu;

8)      organizowanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;

9)      współudział w ocenie nauczycieli realizujących praktyczną naukę zawodu.

§ 9.       Rada Pedagogiczna

1.    Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.    Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.

3.    W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

4.    Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

5.    Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

6.    Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

7.    Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

7a.     Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

7b.     Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

7c.     Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

8.    W ramach swoich kompetencji stanowiących Rada Pedagogiczna:

1)      zatwierdza plany pracy szkoły;

2)      podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, w tym:

a)   zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

b)   promowania do oddziału programowo wyższego ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

3)      podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych; podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;

4)      podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów i słuchaczy;

5)      ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;

6)      uchwala i nowelizuje regulamin swojej działalności;

7)      występuje z umotywowanym wnioskiem do Organu Prowadzącego o odwołanie z funkcji Dyrektora lub Wicedyrektora.

8)      ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły;

9)      zatwierdza kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów;

9.    Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy szkoły w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

2)      projekt planu finansowego szkoły;

3)      propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

4)      wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

10.  Rada Pedagogiczna ponadto:

5)      może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w Szkole;

6)      deleguje swoich przedstawicieli do prac w innych organach.

11.  Rada Pedagogiczna wykonuje także zadania Rady szkoły do czasu jej utworzenia a w szczególności:

7)      przygotowuje projekt, uchwala i nowelizuje Statut szkoły ;

8)      występuje z odwołaniem od decyzji Kuratora Oświaty w sprawie uchylenia Statutu albo niektórych jego postanowień.

§ 10.   Samorząd Uczniowski

1.    W Szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”.

1a.     Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2.    Samorząd jest organem przedstawicielskim wszystkich uczniów szkoły, a podstawą jego działalności jest Statut szkoły.

3.    Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4.    Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły .

5.    Kompetencje stanowiące Samorządu Uczniowskiego:

1)      uchwalenie regulaminu Samorządu Uczniowskiego;

2)      przedstawienie wniosków o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów.

6.    Kompetencje opiniodawcze Samorządu Uczniowskiego:

1)      opiniowanie wniosku Dyrektora Szkoły o skreślenie ucznia z listy uczniów;

2)      opiniowanie przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym;

3)      wnioskowania lub opiniowania wprowadzenia lub zniesienia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju;

4)      opiniowanie propozycji Dyrektora dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym;

5)      opiniowanie pracy nauczyciela na wniosek Dyrektora Szkoły.

7.    uchylony.

8.    uchylony.

9.    Zadania i funkcje Samorządu:

1)      reprezentowanie ogółu uczniów;

2)      pośredniczenie w kontaktach między Dyrekcją, Radą Pedagogiczną lub Radą Rodziców a społecznością uczniowską;

3)      animowanie pozalekcyjnej działalności uczniów (naukowej, sportowej, rozrywkowej, społecznej, publicystycznej)
w porozumieniu z Dyrektorem;

4)      dbanie o estetyczny wygląd budynków szkoły i otoczenia;

5)      obrona praw i interesów ucznia;

6)      rozpatrywanie, opiniowanie (współuczestniczenie w ocenie) zachowań uczniowskich, szczególnie skrajnych.

10.  Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły ,
a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)      prawo do zapoznania się z podstawami programowymi, programem nauczania, wymaganiami edukacyjnymi oraz zasadami systemu oceniania;

2)      prawo do jawnego i umotywowanego ocenienia postępów w nauce i zachowaniu;

3)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym
a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4)      prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami
 i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem;

6)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

11.  uchylony.

12.  Samorząd Uczniowski posiada z ramienia Rady Pedagogicznej swojego opiekuna.

13.  Podstawowym zadaniem opiekuna jest udzielanie pomocy Samorządowi w programowaniu i realizowaniu przyjętych planów pracy. Winna go cechować szczególna znajomość problemów młodzieży oraz zadań i możliwości w ich realizacji przez Szkołę.

14.  Opiekuna Samorządu proponuje Dyrektor, uwzględniając zakres obowiązków i predyspozycje osobowe, a wyboru dokonuje Rada Samorządu Uczniowskiego w głosowaniu. Wybór jest ważny w przypadku uzyskania 2/3 głosów.

15.  Kadencja opiekuna wynosi jeden rok, wybór dokonywany jest wraz z wyborem Samorządu.

16.  Zmiana opiekuna może nastąpić:

1)      w przypadku wotum nieufności wyrażonego w głosowaniu tajnym przez Radę Samorządu Uczniowskiego z własnej inicjatywy lub pisemnego wniosku, co najmniej 1/2 ogółu uczniów szkoły ;

2)      na wniosek Dyrektora, przedstawiony i umotywowany Radzie Samorządu Uczniowskiego;

3)      na wniosek opiekuna rezygnującego z tej funkcji.

17.  Ogół uczniów każdego oddziału reprezentuje wybrany przezeń Samorząd Klasowy. Pomocy w działaniu Samorządom Klasowym udzielają wychowawcy.

§ 11.   Rada Rodziców

1.       W Szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2.       W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3.       Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania rady rodziców określa uchwalony przez nią regulamin rady rodziców.

4.       uchylony.

5.       Dyrektor zapewnia radzie rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale z nią współpracuje - osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

6.       Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

7.       Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 8 należy:

1)      uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a)   programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b)   programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

3)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

8.       Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego lub profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

9.       Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł przeznaczone na wspieranie statutowej działalności szkoły (Fundusz Rady Rodziców).

10.    Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin Rady Rodziców.

§ 12.    Współdziałanie organów szkoły i sposoby rozwiązywania spraw spornych

1.       Organy szkoły  współdziałają ze sobą w celu jak najlepszego wypełniania zadań szkoły w zakresie: kształcenia, wychowania, opieki i promocji szkoły.

2.       Dokumentacją pracy organów szkoły są ich plany, harmonogramy i protokoły ze spotkań. Plany swoich działań przedkładają one Dyrektorowi, który jest koordynatorem ich współdziałania.

3.       Informacje o planowych zebraniach organy szkoły podają na trzy dni przed zebraniem na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim, w księdze zarządzeń (komunikatów), przez radiowęzeł, kurendę lub na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

4.       Dyrektor w ramach współpracy z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim może brać udział w ich posiedzeniach z głosem doradczym.

5.       Samorząd współpracuje z pozostałymi organami szkoły (z ich przewodniczącymi) poprzez swój organ wykonawczy, tj. Zarząd Samorządu Uczniowskiego, w drodze kontaktu osobistego lub pisemnego.

6.       W posiedzeniach poszczególnych organów szkoły  mogą brać udział zaproszeni przedstawiciele organizacji działających
na terenie szkoły.

7.       Dyrektor jest przedstawicielem i przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje jej uchwały, o ile są zgodne z prawem i Ustawą, a w szczególności:

1)      wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie Organ Prowadzący;

2)      rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej, jeżeli w regulaminie je pominięto;

3)      reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet;

4)      bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami szkoły , tj. Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;

5)      przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;

6)      jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem;

7)      dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie;

8)      w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu;

9)      wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły , jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły  i nie służy rozwojowi jej uczniów.

8.       Konflikty pomiędzy poszczególnymi organami są rozwiązywane na drodze dialogu między zainteresowanymi stronami przy udziale Dyrektora. Nie rozwiązanie sporu wewnątrz szkoły  powoduje skierowanie sprawy do Organu Prowadzącego.

§ 13.   Działalność innych organizacji w Szkole

1.       Na określonych zasadach w Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii politycznych.

2.       Zasady funkcjonowania w Szkole związków zawodowych regulują odrębne przepisy.

 

Rozdział 4                 
ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 14.   Zasady ogólne

1.       Zajęcia edukacyjno-wychowawcze w Szkole odbywają się zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw oświaty
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

2.       Podstawą organizacji nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym jest arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem przepisów w sprawie ramowego planu nauczania (w tym szkolnego planu nauczania) oraz planu finansowego szkoły.

3.       Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności:

1)      liczbę nauczycieli i stanowisk kierowniczych;

2)      wyszczególnienie pracowników administracji i obsługi;

3)      liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez Organ Prowadzący;

4)      liczbę zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

4.       Arkusz organizacji szkoły  przekazywany jest do zatwierdzenia przez Organ Prowadzący.

5.       Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

6.       Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

7.       Dni dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych ustala Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

§ 15.   Charakterystyka oddziału

1.       Podstawową jednostką organizacyjną szkoły  jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych (określonych szkolnym planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym spośród dopuszczonych do użytku szkolnego programów dla danego oddziału).

2.       uchylony.

3.       uchylony.

4.       Liczba uczniów w oddziale i liczba oddziałów uzależniona jest od limitów określonych przez Organ Prowadzący.

5.       Oddział dzieli się na grupy w przypadku zajęć, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych oraz wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.

6.       Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów. Uzależniony jest także od możliwości finansowych szkoły oraz od wielkości pomieszczeń dydaktycznych.

7.       W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów, podziału na grupy, można dokonywać za zgodą Organu Prowadzącego.

8.       Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w grupach liczących nie mniej niż 12 uczniów i nie więcej niż 26 uczniów. Nie tworzy się grup koedukacyjnych.

9.       uchylony

§ 16.   Organizacja zajęć

1.       Zajęcia w Szkole prowadzone są:

1)      w systemie klasowo-lekcyjnym;

2)      w strukturach ponadklasowych;

3)      w toku nauczania indywidualnego;

4)      w układzie zajęć pozalekcyjnych.

1a.     Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1)      obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczną naukę zawodu;

2)      dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a)   zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b)   zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

3)      zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

4)      zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

5)      zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6)      zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

7)      Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.

1b.     Szkoła realizuje swoje zadania we współpracy z zakładami pracy, z którymi corocznie podpisuje umowy o praktyki zawodowe.

1c.     Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 2 zajęcia edukacyjne.

1d.     Zajęcia wymienione w ust. 1a pkt 3, 5 i 6 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

1e.     Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela – opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych.

2.       W oddziałach łączących zawody zajęcia z zakresu kształcenia ogólnego prowadzone są wspólnie, a zajęcia kształcenia zawodowego oddzielnie.

3.       Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

4.       Podstawową formą pracy szkoły  są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

5.       Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

6.       Dopuszcza się łączenie jednostek lekcyjnych w ciąg zajęć.

7.       Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np. zajęć w zakresie rozszerzonym, nauczania języków obcych, wychowania fizycznego, zajęć w ramach kształcenia zawodowego, informatyki, kół zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

8.       Obowiązkowe zajęcia prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych mogą być organizowane również w szóstym dniu tygodnia.

9.       Zajęcia w Szkole odbywają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć ustalonym przez Dyrektora, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego. Przy sporządzaniu tygodniowego plany zajęć bierze się w miarę możliwości pod uwagę zasady ochrony zdrowia i higieny pracy uczniów.

9a.     W Szkole są organizowane zajęcia wynikające z art. 42 ust.2 pkt. 2 Karty Nauczyciela, zajęcia rekreacyjno-sportowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych. Zajęcia te mogą być prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym lub poza tym systemem, na terenie lub poza terenem Szkoły.

9b.     W szkole są organizowane wycieczki turystyczno-krajoznawcze i wizyty zawodoznawcze na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

9c.     Szkoła umożliwia prowadzenie zajęć w formie:

1)      nauczania indywidualnego;

2)      realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania.

9d.     W Szkole organizowane są zajęcia edukacyjne w ramach wychowania do życia w rodzinie. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do oddziału programowo wyższego ani na ukończenie Szkoły przez ucznia.

9e.     Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, jeżeli jego rodzice zgłoszą Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. Uczeń pełnoletni może sam zgłosić taką decyzję Dyrektorowi Szkoły.

9f.      Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład lub szkoła wyższa kierująca na praktykę.

10.    Praktyczna nauka zawodu zorganizowana w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych może być prowadzona na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, u pracodawców oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Szkołą a daną jednostką.

11.    Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników odbywa się poprzez naukę zawodu. Nauka zawodu ma na celu przygotowanie młodocianego pracownika do pracy w charakterze wykwalifikowanego robotnika lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawcy na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach oraz dokształcanie teoretyczne.

12.    Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może prowadzić:

1)      pracodawca;

2)      osoba zatrudniona u pracodawcy;

3)      osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy, jeżeli spełniają wymagania zawodowe i pedagogiczne określone w odrębnych przepisach.

13.    Pracodawca jest obowiązany zawrzeć z młodocianym na piśmie umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, która powinna określać w szczególności:

1)      rodzaj przygotowania zawodowego;

2)      czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego;

3)      sposób dokształcania teoretycznego;

4)      wysokość wynagrodzenia.

14.    W razie konieczności wypowiedzenia młodocianemu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu, pracodawca zawiadamia przedstawiciela ustawowego młodocianego lub jego opiekuna oraz szkołę, jeżeli młodociany dokształca się w szkole, a także izbę rzemieślniczą, jeżeli pracodawcą jest rzemieślnik, w celu umożliwienia młodocianemu kontynuowania nauki zawodu w dotychczasowym lub pokrewnym zawodzie.

15.    Zawody w których może odbywać się nauka zawodu, czas trwania tej nauki oraz rodzaj i zakres zdobywanych umiejętności określają plany i programy nauczania sporządzane w oparciu o klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego.

16.    Zatrudnienie młodocianego odbywającego naukę zawodu jest dopuszczalne tylko przy pracach objętych programem praktycznej nauki zawodu.

17.    Pracodawca zatrudniający młodocianego w celu nauki zawodu jest obowiązany:

1)      realizować podstawy programowe kształcenia zawodowego, ustalone dla zasadniczej szkoły zawodowej, zamieszczonej
w dokumentacji programowej dla danego zawodu;

2)      zapewnić osoby szkolące młodocianych, spełniające wymagania kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.

18.    Młodociani dokształcający się w szkołach zasadniczych, składają egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe na zasadach określonych w przepisach o egzaminach zawodowych. Młodociani zatrudnieni u pracodawców będących rzemieślnikami, dokształcający się w szkołach zasadniczych, mogą składać egzamin czeladniczy przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej, przy udziale przedstawiciela szkoły lub organu prowadzącego szkołę, do której młodociany uczęszczał. Egzamin ten jest równorzędny z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe i powinien być przeprowadzony do końca roku szkolnego.

19.    Szkoła organizuje wycieczki, których terminy i program uwzględnia roczny Plan Pracy szkoły. W szkole są organizowane wycieczki są one za zgodą rodziców, którzy ponoszą również ich koszty.

20.    Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

21.    .Organizacja szkolnej praktyki zawodowej:

1)      miejsce praktyki zawodowej zapewnia Szkoła, a kierownik szkolenia praktycznego zawiera umowy z pracodawcami przyjmującymi uczniów na praktyki;

2)      kierownik szkolenia praktycznego przydziela uczniom miejsca odbywania praktyki;

3)      w szczególnych przypadkach, po uzyskaniu zgody kierownika szkolenia praktycznego uczeń może odbywać praktykę u innego pracodawcy zgodnie z programem nauczania;

4)      pracodawca przyjmujący na praktykę zapewnia warunki materialne do przeprowadzenia praktyki;

5)      pracodawca przyjmujący na praktykę wyznacza opiekunów praktyk zawodowych i zapoznaje uczniów z organizacją pracy, regulaminem w szczególności w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, przepisami i zasadami bhp oraz p.poż;

6)      uczeń ma obowiązek posiadania aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych, jeśli wymagają tego przepisy;

22.    Obowiązki uczniów odbywających szkolną praktykę zawodową:

1)      uczeń odbywający praktykę zobowiązany jest przestrzegać postanowień Statutu Szkoły oraz aktów prawnych pracodawcy, u którego odbywa praktykę;

2)      uczniowie zobowiązani są prowadzić dzienniczek praktyk zawodowych i systematycznie odnotowywać informacje dotyczące przebiegu praktyki;

a)   dzienniczek praktyk zawodowych stanowi podstawowy dokument umożliwiający wystawienie oceny klasyfikacyjnej z praktyki i należy go prowadzić systematycznie, czytelnie i starannie;

b)   dzienniczek praktyk zawodowych należy przedłożyć zakładowemu opiekunowi praktyk w celu uzyskania opinii o stopniu opanowania poszczególnych efektów i umiejętności określonych w programie nauczania oraz proponowanej oceny;

c)   dzienniczek praktyk należy przedłożyć kierownikowi szkolenia praktycznego w ciągu 7 dni od zakończenia praktyki wraz z opinią i proponowaną oceną, wystawioną przez zakładowego opiekuna praktyk, w celu ustalenia oceny klasyfikacyjnej z praktyki zawodowej.

3)      odbywając praktykę zawodową uczeń może pracować w systemie zmianowym, z zastrzeżeniem, że uczniowie w wieku poniżej 18 lat nie mogą pracować w porze nocnej;

4)      czas rozpoczęcia i zakończenia pracy uczniowi wyznacza pracodawca;

5)      usprawiedliwienia opuszczonych godzin pracy oraz zwolnień dokonuje zakładowy opiekun praktyk i niezwłocznie powiadamia o tym fakcie kierownika szkolenia praktycznego;

6)      w sytuacjach problemowych uczeń zobowiązany jest zgłosić się do kierownika szkolenia praktycznego w szczególności, gdy nie ma możliwości realizowania programu praktyki zawodowej;

7)      uczniowi, który z powodów usprawiedliwionych nie odbył praktyki zawodowej w pełnym wymiarze, pracodawca w uzgodnieniu z kierownikiem szkolenia praktycznego, wyznacza dodatkowy termin odbycia praktyki. W szczególnych przypadkach praktyka zawodowa może się odbywać w czasie ferii letnich i zimowych.

23.    Warunki ustalenia oceny klasyfikacyjnej z praktyki zawodowej:

1)      ocenę klasyfikacyjną z praktyki zawodowej wystawia kierownik szkolenia praktycznego Szkoły w ciągu czterech tygodni od dnia jej zakończenia, nie później jednak niż 2 dni robocze przed terminem klasyfikacji śródrocznej/rocznej;

2)      wychowawca oddziału wpisuje ocenę klasyfikacyjną z praktyki zawodowej do dziennika lekcyjnego oraz arkusza ocen;

3)      na ocenę końcową wpływa:

a)   ocena zakładowego opiekuna praktyki wystawiona na opinii,

b)   ocena dzienniczka praktyki zawodowej dokonana przez kierownika szkolenia praktycznego,

4)      Uczeń może być nieklasyfikowany z praktyki zawodowej jeżeli opuścił ponad 50 % godzin pracy. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na odbycie praktyki w dodatkowym terminie.

5)      Ocenę niedostateczną z praktyki szkolnej otrzymuje uczeń który:

a)   samowolnie zmienił miejsce odbywania praktyki zawodowej,

b)   nie posiada wymaganej dokumentacji przebiegu praktyki zawodowej,

c)   rażąco naruszył dyscyplinę pracy lub regulamin pracy,

d)   uzyskał negatywną opinię i niedostateczną ocenę wystawioną przez zakładowego opiekuna praktyk.

24.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych. Uczeń korzystający z pomocy ma prawo do zachowania prywatności.

25.    Opieka psychologiczno-pedagogiczna, w zależności od sytuacji ucznia, ma na celu m.in.:

1)      przezwyciężenie trudności adaptacyjnych;

2)      pomoc uczniom z deficytami i zaburzeniami rozwojowymi;

3)      wspomaganie uczniów pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo;

4)      organizowanie pomocy materialnej;

5)      doradztwo zawodowe;

6)      wspieranie uczniów wybitnie zdolnych.

26.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1)      rodzicami uczniów;

2)      poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3)      placówkami doskonalenia nauczycieli;

4)      innymi szkołami i placówkami;

5)      organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

27.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem. Może przyjąć formę:

1)      zajęć rozwijających uzdolnienia;

2)      zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

3)      zajęć specjalistycznych;

4)      zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

5)      warsztatów;

6)      porad i konsultacji.

28.    Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne, nieodpłatne i odbywa się za akceptacją rodziców lub ucznia pełnoletniego.

§ 17.   Biblioteka szkolna

1.       Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów i innych zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli.

2.       Biblioteka funkcjonuje zgodnie z regulaminem. Do zadań biblioteki należy w szczególności:

1)      udostępnianie zbiorów bibliotecznych uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły w czasie zajęć lekcyjnych oraz przed i po ich zakończeniu;

2)      udostępnianie znajdującego się na ich wyposażeniu sprzętu komputerowego i pomoc w posługiwaniu się nim;

3)      prowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych (bibliotecznych, czytelniczych);

4)      gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów bibliotecznych.

3.       Finansowanie wydatków biblioteki:

1)      wydatki obejmują poszerzanie zbiorów i ich konserwację;

2)      wydatki finansowane są z budżetu szkoły  i środków specjalnych wygospodarowanych przez Szkołę;

3)      wydatki mogą być uzupełniane dotacjami Rady Rodziców oraz innych ofiarodawców.

4)      (uchylony).

4.       W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

4a.     Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor.

5.       Zbiory wydzielone z biblioteki mogą znajdować się w gabinetach przedmiotowych.

6.       Zadania nauczyciela bibliotekarza:

1)      informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach;

2)      organizowanie wraz z aktywem bibliotecznym różnych form inspiracji czytelniczej i rozwijanie kultury czytelniczej uczniów;

3)      praca organizacyjna:

a)   uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,

b)   planowanie i sprawozdawczość;

4)      odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację biblioteki;

5)      udostępnianie książek i innych źródeł informacji:

a)   udzielanie informacji bibliotecznych i bibliograficznych,

b)   gromadzenie zbiorów, ich ewidencja, konserwacja i selekcja,

c)   prowadzenie prenumeraty gazet i czasopism stosownie do potrzeb oraz możliwości finansowych szkoły;

6)      tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

a)   opracowanie biblioteczne zbiorów - wyodrębnienie księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów i kartotek bibliotecznych,

b)   organizowanie warsztatu informacyjnego,

c)   prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego,

d)   kształcenie uczniów jako użytkowników informacji;

7)      rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się:

a)   poradnictwo czytelnicze,

b)   inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego i jego szkolenie,

c)   rozwijanie kultury czytelniczej uczniów;

8)      organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną:

a)   współpraca z rodzicami uczniów, z bibliotekami pozaszkolnymi, z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami,

b)   informowanie Rady Pedagogicznej o stanie czytelnictwa.

§ 18.   Inne pomieszczenia

1.       Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia, tj.: sale lekcyjne, pracownie przedmiotowe, pracownie komputerowe, salę gimnastyczną, świetlicę.

2.       Ponadto szkoła posiada: Izbę Pamięci, Izbę Tradycji, Izbę Regionalną, gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, gabinet pedagoga szkolnego, pomieszczenie do działalności Spółdzielni Uczniowskiej, archiwum, szatnie, pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

§ 19.    Bezpieczeństwo uczniów

1.       Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo poprzez: dostosowanie pomieszczeń i terenu szkoły  do podstawowych wymogów wynikających z przepisów BHP, okresowe szkolenia kadry nauczycielskiej, działanie społecznej służby BHP.

2.       Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają i są za nie odpowiedzialni nauczyciele:

1)      w czasie lekcji - nauczyciel prowadzący lekcję;

2)      w czasie przerw międzylekcyjnych - nauczyciele dyżurujący;

3)      w czasie zorganizowanych poza szkołą zajęć zbiorowych - nauczyciele i ustaleni opiekunowie.

3.       Zasady, organizację i harmonogram dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych określa Dyrektor.

4.       Nieobecnego nauczyciela zastępuje na lekcji oraz na dyżurze międzylekcyjnym inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora.

5.       Zasady organizowania wycieczek szkolnych i sprawowania w czasie ich trwania opieki nad uczniami określają odrębne przepisy.

6.       Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami w czasie wszystkich organizowanych przez nią imprez.

§ 20.   Współdziałanie z rodzicami

1.       Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

2.       Szkoła współdziała z wszystkimi rodzicami w sprawach wychowania i kształcenia uczniów.

3.       Co najmniej raz w półroczu szkoła organizuje stałe spotkania z rodzicami uczniów każdego oddziału w celu wymiany informacji
na tematy wychowawcze i edukacyjne.

4.       Dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w Szkole organizuje się wstępne spotkanie w celu zaznajomienia ich z podstawowymi zadaniami i zasadami szkoły, a przede wszystkim:

1)      edukacyjno-wychowawczymi zadaniami i wymaganiami związanymi z określonym cyklem kształcenia;

2)      zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

5.       Oprócz stałych spotkań określonych w ust. 3 szkoła na bieżąco zapewnia rodzicom możliwość uzyskania:

1)      informacji na temat zachowania i postępów lub trudności w nauce dziecka;

2)      informacji i porad w sprawach jego wychowania i dalszego kształcenia.

6.       W sprawach edukacyjno-wychowawczych nie cierpiących zwłoki Szkoła podejmuje natychmiastowe działania w celu skontaktowania się z rodzicami ucznia.

7.       W przypadku, gdy Szkoła posiada wiarygodne informacje o przejawach demoralizacji nieletniego ucznia, a jego rodzice odmawiają współpracy z kadrą pedagogiczną, Szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub Policję.

 

Rozdział 5                 
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 21.   Zasady zatrudniania

1.       W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych, technicznych i obsługi.

2.       Wszystkich pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

3.       Dyrektor sporządza zakres czynności dla pracownika zatrudnionego na określonym stanowisku i zakres ten stanowi załącznik do odpowiedniej umowy o pracę.

§ 22.   Nauczyciele

1.       Nauczyciel obowiązany jest:

1)      rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

2)      wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

3)      dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

4)      kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

5)      dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

2.       Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub program nauczania do danego zawodu na dany etap edukacyjny.

2a.     Programy nauczania powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, dla których są przeznaczone.

2b.     Zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły propozycję jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów danego oddziału oraz materiałów ćwiczeniowych.

2c.     Zespoły nauczycieli może przedstawić dyrektorowi szkoły propozycję więcej niż jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego:

1)      do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języków obcych nowożytnych;

2)      do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie, biorąc pod uwagę zakres kształcenia: podstawowy lub rozszerzony, ustalony w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

3)      do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie z zakresu kształcenia w zawodzie;

4)      w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym;

2d.     Zespoły nauczycieli przy wyborze podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym, uwzględniają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne tych uczniów.

3.       Obowiązkiem każdego nauczyciela jest przestrzeganie przepisów oświatowych, a w szczególności:

1)      umożliwienie uczniom zdobywania niezbędnej wiedzy i umiejętności;

2)      zapoznanie uczniów i ich rodziców  z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne stopnie szkolne, wynikającymi
z realizowanego przez siebie programu nauczania dopuszczonego do użytku szkolnego oraz sposobami sprawdzania postępów i osiągnięć uczniów;

3)      rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

4)      wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju;

5)      dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego;

6)      kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

7)      dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

8)      podnoszenie swojej wiedzy ogólnej i zawodowej, korzystając z prawa pierwszeństwa do uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego na najwyższym poziomie;

9)      (uchylony);

10)    (uchylony);

11)    (uchylony);

12)    (uchylony);

13)    (uchylony);

14)    (uchylony);

15)    uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;

16)    zachowywanie w tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej.

4.       W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:

1)      (uchylony);

2)      zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, w szczególności poprzez:

a)   wybór i realizację odpowiednich programów nauczania,

b)   pełną realizację celów, zadań i treści określonych w programach nauczania, z uwzględnieniem ścieżek edukacyjnych i zadań wychowawczych,

c)   dobór form organizacyjnych i metod pracy oraz podręczników spośród dopuszczonych do użytku szkolnego, stosownie do wymagań programowych i potrzeb uczniów,

d)   systematyczne planowanie i przygotowywanie się do zajęć,

e)   systematyczne sprawdzanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów, w tym ich postępów w nauce i zachowaniu,

f)    pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,

g)   właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji przebiegu nauczania,

h)   tworzenie w klasie i Szkole warunków i środowiska sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi i nabywaniu umiejętności interdyscyplinarnych,

i)    zasięganie opinii uczniów i rodziców o różnych aspektach swojej pracy;

3)      wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowań;

4)      udziela uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych. w oparciu o rozpoznane ich przyczyny;

5)      dba o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;

6)      wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora związane z organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego
i zadaniami opiekuńczymi szkoły.

5.       Spośród nauczycieli tego samego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych tworzone są Zespoły Przedmiotowe. Pracą każdego Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu powołany przez Dyrektora w porozumieniu z członkami Zespołu.

6.       Zadania Zespołów Przedmiotowych to:

1)      samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy;

2)      wybór lub modyfikacja programów nauczania zgodnie z zawartością podstaw programowych i możliwościami oraz potrzebami uczniów;

3)      uzgodnienie sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych;

4)      organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

5)      współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;

6)      wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich (innowacyjnych i eksperymentalnych) programów nauczania;

7)      organizacja szkolnych konkursów przedmiotowych;

8)      przeprowadzanie sprawdzianów porównawczych i testów;

9)      praca z uczniami zdolnymi.

7.       Zespół Przedmiotowy zobowiązany jest do dokumentowania swej pracy i składania z niej okresowych sprawozdań
na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

8.       W Szkole tworzy się Zespół Wychowawczy.

1)      Pracą Zespołu kieruje powołany przez Dyrektora Przewodniczący Zespołu;

2)      Członkami Zespołu są wszyscy wychowawcy oddziałów;

3)      Celem Zespołu jest zorganizowanie współpracy wychowawczej oraz pomoc merytoryczna i metodyczna szczególnie początkującym nauczycielom wychowawcom;

4)      Zespół opracowuje Plan Wychowawczy szkoły.

9.       Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego i programu nauczania w danym zawodzie, z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego.

10.    Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego, oceniania pracy nauczycieli oraz zdobywania stopni awansu określają odrębne przepisy.

§ 23.   Wychowawca oddziału

1.       Każdy oddział powierza się opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale - wychowawcy oddziału, zwanego dalej wychowawcą.

2.       Decyzję w sprawie obsady funkcji wychowawcy podejmuje Dyrektor.

3.       Dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest by wychowawca oddziału opiekował się tymi samymi uczniami przez cały cykl kształcenia.

4.       Dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy oddziału ze względu na:

1)      długotrwałą, nieusprawiedliwioną nieobecność wychowawcy;

2)      przyczyny organizacyjne szkoły;

3)      pisemny wniosek wychowawcy;

4)      pisemny wniosek, co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału lub Samorządu Klasowego.

5.       Wnioski, o których mowa w ust 4 nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia Dyrektor informuje wnioskodawcę
w terminie 14 dni.

6.       Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami (słuchaczami), a w szczególności:

1)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia (słuchacza), proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia
w rodzinie i społeczeństwie;

2)      inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów (słuchaczy);

3)      podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów (słuchaczy).

7.       Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 6:

1)      otacza indywidualną opieką każdego wychowanka (słuchacza);

2)      planuje i organizuje wspólne z uczniami (słuchaczami) i ich rodzicami (opiekunami):

a)   różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b)   ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy wynikające z Programu Wychowawczego szkoły;

3)      współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów i słuchaczy, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów (słuchaczy) szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami edukacyjnymi);

4)      utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a)   poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

b)   współdziałania z nimi, tzn. udzielania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

c)   włączenia ich w sprawy życia oddziału i szkoły,

d)   usprawiedliwiania nieobecności;

5)      pomaga w rozpoznawaniu potrzeb i trudności ucznia poprzez organizację kontaktów z poradniami pedagogiczno - psychologicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień ucznia;

6)      ustala oceny zachowania;

7)      wnioskuje w sprawie nagradzania i karania uczniów (słuchaczy)oraz przyznawania im pomocy materialnej.

8.       Wychowawca prowadzi konieczną dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej oddziału, tj. dziennik, arkusz ocen
i świadectwa szkolne oraz wykonuje inne czynności administracyjne wynikające ze szczegółowych zadań wychowawcy klasowego.

§ 24.   Inni pracownicy

1.       Do prac administracyjnych, finansowo-budżetowych oraz gospodarczo-obsługowych Szkoła zatrudnia pracowników obsługi
na stanowiskach i w ilościach zgodnych z ustaleniami Organu Prowadzącego.

2.       Szczegółowy zakres obowiązków pracowników wyszczególnionych w ust. 1 sporządza Dyrektor, uwzględniając Kodeks Pracy oraz funkcjonujące w Szkole regulaminy i określa go w przydziałach czynności.

3.       Pracownicy powinni w miarę możliwości finansowych szkoły otrzymywać niezbędne środki techniczne do spełniania swoich obowiązków oraz być przeszkoleni odpowiednio do swoich funkcji.

 

Rozdział 6                 
UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 25.   Zasady rekrutacji

1.       W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.

2.       Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy w szczególności:

1)      podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć zawartych w statucie szkoły;

2)      przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli szkoła taką rozmowę przeprowadza;

3)      ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły;

4)      sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

§ 26.   Prawa ucznia (słuchacza)

1.    Uczeń ma prawo do:

1)      równego traktowania;

2)      zapewnienia mu opieki wychowawczej;

3)      informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania;

4)      posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania;

5)      tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;

6)      poszanowania swej godności;

7)      rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

8)      swobody wygłaszania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich;

9)      życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

10)    nietykalności osobistej;

11)    nieingerencji w sferę życia prywatnego;

12)    bezpiecznych warunków pobytu w szkole;

13)    korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów;

14)    korzystania z pomocy materialnej zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej;

15)    reprezentowania szkoły  w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych;

16)    wpływania na życie szkoły  poprzez działalność samorządową;

17)    zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły.

2.    Uczeń (słuchacz) jest uprawniony do korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, w szczególności:

1)      znajomości zakresu materiału przewidzianego do kontroli i wymagań, jakie będą mu stawiane;

2)      najwyżej trzech sprawdzianów w ciągu tygodnia i nie więcej niż jednego dziennie;

3)      określenia przez nauczyciela terminu sprawdzianu z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem;

4)      sprawdzian typu kartkówka obejmujący zakres treściowy ostatnich 2-3 lekcji nie wymaga wcześniejszej zapowiedzi - traktowany jest jako kontrola wiadomości lub umiejętności bieżących.

§ 27.    Obowiązki ucznia (słuchacza)

1.    Uczeń (słuchacz) ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza:

1)      podporządkowania się poleceniom nauczycieli;

2)      wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę do rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności;

3)      systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych oraz uczestnictwa w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w Szkole;

4)      brania aktywnego udziału na lekcjach, przestrzegania ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji, uzupełnianie braków wynikających z nieobecności na zajęciach szkolnych;

5)      zaopatrzenia się w podręczniki i przynoszenia ich do szkoły, starannego prowadzenia zeszytu przedmiotowego, zgodnie z wymogami nauczyciela;

6)      punktualnego i systematycznego uczęszczania na lekcje i inne obowiązkowe zajęcia szkolne;

7)      usprawiedliwiania każdej nieobecności na zajęciach szkolnych przez dostarczanie wychowawcy oddziału w ciągu 1 tygodnia od powrotu do szkoły, pisemnego usprawiedliwienia w formie zaświadczenia lekarskiego lub notatki podpisanej przez jednego z rodziców (podpis rodziców nie jest wymagany na usprawiedliwieniach uczniów pełnoletnich, którzy mogą je sporządzać sami);

8)      poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności innych osób;

9)      przestrzegania zasady, że przewagi wieku, funkcji, przewagi liczebnej, siły fizycznej czy ekonomicznej nie wolno wykorzystywać do naruszania godności i praw osób innych;

10)    poszanowania mienia szkolnego, w tym posiadania i noszenia obuwia zastępczego;

11)    materialnego zadośćuczynienia lub naprawy szkody, jeśli powstała na skutek działania celowego lub z niedbalstwa;

12)    przestrzegania zasad czystości i higieny osobistej; w ubraniu i uczesaniu zachowania stylu godnego ucznia, to znaczy skromnego i schludnego;

13)    przychodzenia na uroczystości szkolne w strojach odświętnych.

2.    Uczniom (słuchaczom) zabrania się:

1)      przynoszenia i posiadania przy sobie podczas zajęć organizowanych przez szkołę:

a)   alkoholu, papierosów, środków odurzających i lekarstw (z wyjątkiem przepisanych przez lekarza),

b)   broni, noży i innych przedmiotów stwarzających zagrożenie życia i zdrowia,

c)   substancji, materiałów, publikacji, gier i innych przedmiotów nie związanych z zajęciami edukacyjnymi oraz warunkami pobytu w szkole;

2)      używania papierosów, alkoholu i środków odurzających;

3)      używania podczas lekcji telefonów komórkowych;

4)      przychodzenia na zajęcia edukacyjne organizowane przez Szkołę w strojach naruszających zasady obyczajności
i niestosownych ze względu na cel uczęszczania do szkoły;

5)      noszenia odzieży, biżuterii i symboli związanych z subkulturami młodzieżowymi oraz nieformalnymi grupami
i środowiskami;

6)      przebywania bez wiedzy i przyzwolenia nauczyciela podczas zajęć organizowanych przez Szkołę, a także przed zajęciami, po nich oraz podczas przerw międzylekcyjnych w miejscach innych, niż wskazane w tygodniowym rozkładzie zajęć i regulaminie szkolnym;

7)      używania wulgaryzmów i określeń powszechnie uznawanych za nieprzyzwoite.

3.    W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa podczas wszystkich zajęć edukacyjnych oraz przerw zabrania się:

1)      opuszczania terenu szkoły;

2)      przynoszenia do szkoły alkoholu, narkotyków i innych substancji oraz przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu ludzi;

3)      siadania na parapetach okien.

4.    Samowolne wyjście poza teren szkoły skutkuje zastosowaniem wobec ucznia kar statutowych. Szkoła nie odpowiada w tej sytuacji za bezpieczeństwo ucznia.

5.    Bez zgody dyrektora szkoły lub nauczyciela uczeń w czasie zajęć nie może dokonywać nagrania dźwięku lub fotografować.

6.    Zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły:

1)      Na oficjalnych uroczystościach obowiązuje strój galowy:

a)   dla dziewcząt – elegancka, najlepiej biała bluzka oraz ciemna spódnica, sukienka lub spodnie,

b)   dla chłopców – garnitur lub ciemne spodnie oraz elegancka, najlepiej biała koszula;

2)      Poza uroczystościami obowiązuje strój estetyczny, bez ekstrawaganckich dodatków.

3)      Strój ucznia nie może eksponować gołych ramion, pleców, brzucha, głębokich dekoltów. Spódnica lub spodnie powinny mieć stosowną długość.

4)      Noszenie odzieży oraz akcesoriów propagujących środki odurzające, przemoc, wulgaryzmy i nietolerancję jest zabronione.

§ 28.    Nagrody uczniowskie

1.    Ucznia (słuchacza) można nagrodzić za:

1)      wybitne osiągnięcia w nauce;

2)      wzorową postawę uczniowską;

3)      reprezentowanie szkoły  w olimpiadach, konkursach i zawodach;

4)      działalność na rzecz społeczności lokalnej i ochrony środowiska naturalnego.

2.    Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:

1)      pochwała wychowawcy oddziału;

2)      pochwała Dyrektora;

3)      świadectwo z wyróżnieniem;

4)      nagrodę rzeczową (np. w postaci książki lub wycieczki);

5)      dyplom uznania od Dyrektora;

6)      list pochwalny do rodziców;

7)      wpis do Złotej Księgi szkoły.

§ 29.   Kary uczniowskie

1.    Za nieprzestrzeganie przez ucznia (słuchacza) jego obowiązków określonych w Statucie może być on ukarany.

2.    Kary wychowawcy:

1)      ostrzeżenie;

2)      upomnienie słowne;

3)      upomnienie wobec oddziału;

4)      upomnienie wobec oddziału z wpisem do dziennika;

5)      wezwaniem rodziców do szkoły;

6)      nagana słowna;

7)      nagana wobec oddziału;

8)      nagana wobec oddziału z wpisem do dziennika;

9)      nagana z pisemnym powiadomieniem rodziców;

10)    zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych;

11)    zakaz reprezentowania oddziału.

 

3.    Kary Dyrektora:

1)      upomnienie;

2)      nagana;

3)      skreślenie z listy uczniów.

4.    Kary Rady Pedagogicznej:

1)      przeniesienie do innej, równoległej oddziału;

2)      zakaz reprezentowania szkoły.

5.    Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia.

§ 30.   Skreślenie z listy uczniów (słuchaczy)

1.    Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor może skreślić ucznia (słuchacza) z listy uczniów (słuchaczy), gdy:

1)      porzucił Szkołę (i nie reaguje na stosowne monity przez 4 tygodnie);

2)      umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego ucznia;

3)      stosuje lub namawia innych do przemocy fizycznej lub psychicznej;

4)      dopuszcza się kradzieży;

5)      został aresztowany (jeśli postępowanie zakończy się uniewinnieniem, uczeń ma prawo powrotu do szkoły );

6)      rażąco demoralizuje innych uczniów;

7)      posiada lub pije alkohol oraz przebywa w stanie nietrzeźwym na terenie szkoły ;

8)      posiada, handluje lub używa narkotyków lub środków odurzających bądź zachęca innych do ich stosowania;

9)      zachowuje się obelżywie wobec nauczycieli, pracowników szkoły lub kolegów;

10)    permanentnie narusza postanowienia Statutu, w szczególności gdy drastycznie uchybia obowiązkom i powinnościom ucznia, a zastosowane przez Szkołę środki nie spowodowały oczekiwanej zmiany w jego postawie.

2.    Skreślenia z listy uczniów (słuchaczy) dokonuje Dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

3.    Szkoła ma obowiązek bezzwłocznego informowania rodziców ucznia o przyznanej uczniowi nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze, z wyjątkiem upomnień udzielanych w trybie natychmiastowym.

4.    Od każdej kary określonej w § 29 ust. 2 uczeń (słuchacz) lub jego rodzice mogą odwołać się do Dyrektora w terminie do 7 dni
od dnia skutecznego zawiadomienia rodziców o ukaraniu.

5.    Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.

6.    Od decyzji Dyrektora o skreśleniu z listy uczniów (słuchaczy) ukarany lub jego rodzice mogą w terminie 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia o karze odwołać się do Małopolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem szkoły.

7.    Dopuszcza się możliwość czasowego wstrzymania kary skreślenia z listy uczniów (słuchaczy) w przypadku poręczenia
za ukaranego przez Samorząd, wychowawcę lub innego nauczyciela szkoły.

8.    W przypadku popełnienia przez ucznia (słuchacza) czynu przestępczego lub gdy jego zachowanie wskazuje na demoralizację,
a zastosowane przez szkołę środki wychowawcze nie przynoszą rezultatu, niezależnie od kar wymienionych wyżej Dyrektor lub inna upoważniona przez niego osoba zawiadamia o tej sytuacji rodziców, sąd rodzinny, policję lub prokuraturę.

§ 31.   Tryb składania i rozpatrywania skarg i wniosków.

1.    Tryb składania skarg i wniosków.

1)      Skargę i wniosek ma prawo wnieść uczeń, rodzic, opiekun prawny, wychowawca, ustawowy przedstawiciel (rzecznik praw, pedagog), instytucje pozaszkolne i osoby fizyczne w ciągu 7 dni od daty zajścia. Po tym terminie nie będą przyjmowane.

2)      Skargi i wnioski adresowane są do dyrektora szkoły i powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę), adres zgłaszającego oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji.

3)      Skargi i wnioski winny być składane przez zainteresowane strony w formie pisemnej w sekretariacie szkoły lub w formie ustnej wychowawcy, bądź innemu pracownikowi pedagogicznemu szkoły.

4)      W przypadku ustnego zgłoszenia sporządza się protokół, który podpisuje wnoszący i przyjmujący skargę. W protokole umieszcza się datę przyjęcia skargi, imię, nazwisko i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis sprawy. Przyjmujący skargę potwierdza jej zgłoszenie, jeżeli zażąda tego wnoszący.

5)      Skargi i wnioski anonimowe nie będą przyjmowane.

6)      Ze zmianami w trybie postępowania zapoznaje się pisemnie osób zainteresowane.

2.    Tryb rozpatrywania skarg i wniosków.

1)      Rozpatrywanie skarg następuje do 14 dni od jej zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony o 30 dni po uprzednim poinformowaniu osób zainteresowanych.

2)      Dyrektor powierza rozpatrywanie skarg i wniosków pedagogowi szkolnemu, wychowawcy lub innemu wyznaczonemu pracownikowi szkoły.

3)      W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy zobowiązuje się wnoszącego skargę do założenia dodatkowych wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, z jednoczesnym pouczeniem, że nie usunięcie tych braków pozostawia skargę bez rozstrzygnięcia.

4)      Jeżeli skarga dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne osoby, instytucje – dyrektor rozpatruje sprawę należącą do jego kompetencji. Pozostałe przekazuje w ciągu 7 dni właściwym organom lub instytucjom dołączając odpis skargi z powiadomieniem osoby wnoszącej skargę.

5)      Podczas rozpatrywania skarg i wniosków gromadzone są niezbędne materiały.

6)      Dyrektor szkoły powinien być na bieżąco informowany o toku postępowania w danej sprawie.

7)      Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie rozstrzygania skargi, podjętych środkach i działaniach oraz trybie odwoływania się od wydanej decyzji w terminie do 14 dni.

8)      Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do organu wyższej instancji za pośrednictwem dyrektora szkoły.

 

3.    Tryb odwoławczy

1)      Wszystkie organy szkoły dbają o to, aby stosowane karty były jasno określone (stopniowane), współmierne do przewinienia, stosowane w trybie określonym w statucie.

2)      W przypadku zastosowania kary nieujętej w statucie szkoły, dyrektor szkoły uchyla nałożoną karę.

3)      Uczeń lub jego rodzic (opiekun prawny) ma prawo odwołać się od nałożonej kary w formie pisemnej lub ustnej – osoba przyjmująca odwołanie sporządza notatkę służbową.

4)      Uczeń odwołuje się od nałożonej kary do dyrektora szkoły poprzez: wychowawcę, pedagoga szkolnego, rodzica, nauczyciela w terminie 7 dni od nałożenia kary.

5)      Dyrektor rozpatruje odwołanie ucznia od kary poprzez: analizę dokumentu, rozmowę z zainteresowaną osobą lub powierza jej wyjaśnienie zespołowi wychowawczemu, radzie pedagogicznej.

6)      Dyrektor może karę utrzymać lub zmienić, jeżeli uważa, że jest ona niewspółmierna do przewinienia.

7)      Dyrektor wydaje decyzję na piśmie w terminie do 14 dni.

8)      Od decyzji dyrektora uczeń, rodzice, prawny opiekun mogą odwołać się do Małopolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły.

 

Rozdział 7                 
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

§ 32.   Obszary, cele i sposoby oceniania.

1.    Ocenianiu podlegają:

1)      osiągnięcia edukacyjne ucznia (słuchacza);

2)      zachowanie ucznia.

2.    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia (słuchacza) polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów
w opanowaniu przez ucznia (słuchacza) wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1)      wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2)      wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3.    Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

4.    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

5.    Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)      udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3)      udzielanie uczniowi wskazówek w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

4)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5)      dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

6.    Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych; niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)      ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)      ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)      ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)      ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)      ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

7.    Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

8.    Oceny są jawne zarówno dla ucznia (słuchacza), jak i jego rodziców.

9.    Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

1)      warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

3)      (uchylony).

9a.    Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

9b.    Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,

9c.     Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym.

10.  Na prośbę ucznia (słuchacza) lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. Uzasadnienie oceny może się odbyć bezpośrednio po wyrażeniu takiej woli przez ucznia (słuchacza) lub jego rodziców albo w ustalonym przez obie strony terminie w formie ustnej. Uzasadnienie powinno zawierać odniesienie do podstawy programowej oraz wymagań edukacyjnych.

10a. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca: egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń odnośnie ustalenia oceny klasyfikacyjnej oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

10b. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1)      bieżące;

2)      klasyfikacyjne:

a)   śródroczne i roczne, a w szkole dla dorosłych – semestralne,

b)   końcowe.

11.  Ustala się następującą skalę ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych:

1) stopień celujący – 6;

2) stopień bardzo dobry – 5;

3) stopień dobry – 4;

4) stopień dostateczny – 3;

5) stopień dopuszczający – 2;

6) stopień niedostateczny – 1.

11a. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w pkt 1–5.

11b. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w pkt 6.

12.  Oceny bieżące mogą być wyrażone cyfrą lub skrótem literowym, dopuszcza się znaki „+” lub „-”, natomiast oceny klasyfikacyjne powinny być wpisane w pełnym brzmieniu – bez skrótów i dodatkowych znaków.

13.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

13a. W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne prowadzone są przez więcej niż jednego nauczyciela, ocena wystawiana jest przez wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu.

14.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

15.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

16.  Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia (słuchacza) uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

§ 33.    Sposoby sprawdzania postępów uczniów (słuchacza)

1.    W Szkole stosowane są następujące sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności:

1)      sprawdziany (zadania klasowe);

2)      krótkie kartkówki;

3)      zadania domowe;

4)      dłuższe wypowiedzi ustne;

5)      kontrola ustna poprzez zadawanie uczniom pytań w czasie lekcji;

6)      ćwiczenia;

7)      wytwory pracy ucznia (projekty, referaty);

8)      prezentacje prac uczniów;

9)      obserwacja ucznia w czasie zajęć.

2.       Oceny zapisywane są w dziennikach lekcyjnych. Nauczyciel może prowadzić dodatkowo zeszyt obserwacji i ocen uczniów (słuchaczy).

3.       Zapowiedziane sprawdziany pisemne są obowiązkowe. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń (słuchacz)
ma możliwość zaliczenia sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od momentu powrotu do szkoły.

4.       Oceny z kartkówki nauczyciel podaje do wiadomości uczniów (słuchaczy) do tygodnia od jej napisania, zaś oceny z innego sprawdzianu do 2 tygodni od jego napisania (nauczyciele poloniści – do 3 tygodni).

5.       Sprawdzone i ocenione prace kontrolne pisemne, uczeń (słuchacz) i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.

6.       Ocenianie jest systematyczne, eliminujące spiętrzenie obciążeń uczniów (słuchaczy) przed klasyfikacją.

7.       Nauczyciel powinien stworzyć uczniowi (słuchaczowi) możliwość zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności w sposób umożliwiający wykazanie jego mocnych stron (w sposób najbardziej mu odpowiadający).

§ 34.    Klasyfikacja i promowanie

1.       Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:

1)      okres pierwszy kończy się przed feriami zimowymi;

2)      okres drugi kończy się przed wakacjami.

2.       W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inną organizację roku szkolnego.

2a.     Uczeń podlega klasyfikacji:

1)      śródrocznej i rocznej, a w szkole dla dorosłych – semestralnej;

2)      końcowej.

3.       Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia (słuchacza) z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia, oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku.

4.       Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia (słuchacza) w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

5.       W szkołach dla młodzieży uczniowie są klasyfikowani na koniec każdego okresu i promowani na koniec każdego roku szkolnego.

6.       W szkołach dla dorosłych klasyfikowanie i promowanie następuje po każdym semestrze.

7.       W szkołach dla dorosłych nie ocenia się zachowania.

7a.     Na klasyfikację końcową składają się:

1)      roczne, a w szkole dla dorosłych – semestralne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej lub semestrze programowo najwyższym, oraz

2)      roczne, a w szkole dla dorosłych – semestralne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych lub semestrach programowo niższych w szkole danego typu, oraz

3)      roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

7b.     Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu, a w szkole dla dorosłych – semestrze programowo najwyższym.

7c.     Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

7d.     Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)       oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)       promocję do oddziału programowo wyższego lub ukończenie szkoły.

7e.     Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

7f.      W szkole dla dorosłych przed semestralnym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanych dla niego semestralnych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

7g.     Śródroczne i roczne, a w szkole dla dorosłych – semestralne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu ustalają nauczyciele praktycznej nauki zawodu lub osoby prowadzące praktyczną naukę zawodu, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

7h.     Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

8.       Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

8a.     Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub j. obcego ma obowiązek bycia obecnym na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców lub ucznia pełnoletniego po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły.

9.       Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

10.    W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

11.    W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

12.    Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są obowiązani do ustalenia przewidywanych ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych, a wychowawcy oddziałów przewidywanych ocen klasyfikacyjnych zachowania na 5 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Równocześnie informują o tym uczniów i wpisują ustalone propozycje ocen do dziennika lekcyjnego.

13.    Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danego przedmiotu celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej, otrzymuje
 z tego przedmiotu ocenę roczną celującą.

14.    Ustalona przez nauczyciela negatywna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z danego zajęcia edukacyjnego może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

15.    Ustalenie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych odbywa się najpóźniej na 2 dni przed konferencją klasyfikacyjną.

16.    Uczeń (słuchacz) lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że następujące oceny zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen:

1)      roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  ustalona przez nauczyciela;

2)      roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego;

3)      roczna ocena klasyfikacyjna zachowania.

17.    Zastrzeżenia zgłasza się:

1)      od dnia ustalenia rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych, a w szkole dla dorosłych - semestralnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

2)      w terminie 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

18.    Uczeń (słuchacz) otrzymuje promocję do oddziału programowo wyższego (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich, obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne (semestralne) wyższe od stopnia niedostatecznego.

19.    Uczeń (słuchacz), który nie spełnił warunków określonych w ust. 18 nie otrzymuje promocji.

20.    W trakcie cyklu kształcenia uczniom wystawiane są roczne świadectwa promocyjne.

21.    Uczeń otrzymuje promocję do oddziału programowo wyższego z wyróżnieniem, jeśli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

22.    Słuchacze szkół dla dorosłych otrzymują indeksy, do których wpisuje się oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

23.    Na zakończenie cyklu kształcenia uczniowi wystawiane jest świadectwo ukończenia szkoły.

24.    Na klasyfikację końcową składają się końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w klasie programowo najwyższej oraz zajęć, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych.

25.    Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) oraz roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

26.    Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

§ 35.   Warunki i tryb ustalania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej

1.       Uczeń (słuchacz) lub jego rodzice mogą zwrócić się do nauczyciela z wnioskiem, o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej.

1)      Prośba może być wyrażona ustnie lub w formie pisemnej.

2)      Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany dokonać analizy i poinformować ucznia (słuchacza) o koniecznym zakresie sprawdzenia jego wiedzy i umiejętności.

3)      Nauczyciel na co najmniej 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym dokonuje sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia w formie ustnej lub pisemnej.

4)      Ustalona przez nauczyciela w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.

§ 36.   Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych

1.       Uczeń (słuchacz) może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw
do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu jego nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia.

2.       W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

3.       Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

4.       Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

5.       Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia (słuchacza) przeprowadza komisja w której skład wchodzą:

1)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;

2)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

6.       Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu.

7.       Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem informatyki, wychowania fizycznego oraz zajęć praktycznych, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

8.       Poziomy wymagań edukacyjnych poszczególnych zadań, pytań i ćwiczeń zestawu egzaminacyjnego powinny być tak zróżnicowane, by w zależności od zaprezentowanych przez ucznia wiadomości i umiejętności, mógł on mieć możliwość uzyskania każdej oceny ze skali określonej w statucie.

9.       Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

10.    Egzamin klasyfikacyjny może również zdawać uczeń (słuchacz) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

11.    Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora.

1)      W skład komisji wchodzą:

a)   Dyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

b)   nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniego oddziału.

2)      Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem (słuchaczem), oraz jego rodzicami, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

3)      W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice ucznia.

12.    Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)      nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2)      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

3)      termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4)      imię i nazwisko ucznia;

5)      zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

6)      ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

13.    Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia (słuchacza), zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia (słuchacza) i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia (słuchacza).

14.    Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) pozytywna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna., o ile uczeń (słuchacz) lub jego rodzice nie zgłoszą zastrzeżeń odnośnie trybu jej ustalania.

15.    Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego negatywna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

16.    Uczeń (słuchacz), który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora.

17.    W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

18.    Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem (słuchaczem) i jego rodzicami nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

19.    Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

20.    Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z informatyki, wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

21.    Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych.

22.    W skład komisji wchodzą:

a)   dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;

b)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

c)   nauczyciel prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

23.    Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w  porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

24.    Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

25.    Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)   skład komisji;

b)   termin sprawdzianu;

c)   zadania (pytania) sprawdzające;

d)   wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

26.    Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia (słuchacza).

27.    Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia (słuchacza).

28.    Uczeń (słuchacz), który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora.

§ 37.    Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych

1.       Uczeń (słuchacz), który w wyniku końcowej klasyfikacji rocznej (semestralnej) otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

2.       Uczeń (słuchacz) może zdawać egzamin poprawkowy także po klasie programowo najwyższej.

3.       Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem informatyki, wychowania fizycznego oraz zajęć praktycznych, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4.       Poziomy wymagań edukacyjnych poszczególnych zadań, pytań i ćwiczeń zestawu egzaminacyjnego powinny być tak zróżnicowane, by w zależności od zaprezentowanych przez ucznia wiadomości i umiejętności, mógł on mieć możliwość uzyskania każdej oceny ze skali określonej w statucie.

5.       Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor.

6.       Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – nie później niż do końca marca.

7.       Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora. W skład komisji wchodzą:

1)      Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;

2)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

8.       Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

9.       Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)      nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2)      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

3)      termin egzaminu poprawkowego;

4)      imię i nazwisko ucznia;

5)      zadania egzaminacyjne;

6)      ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

10.    Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

11.    Uczeń (słuchacz)., który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału programowo wyższego, a w szkole policealnej – na semestr programowo wyższy, i powtarza odpowiednio klasę lub semestr.

12.    Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do oddziału programowo wyższego, a w szkole policealnej – na semestr programowo wyższy, ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej, a w szkole policealnej – semestrze programowo wyższym.

13.    W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

14.    Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem (słuchaczem) i jego rodzicami nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

15.    W skład komisji wchodzą:

1)      dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;

2)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3)      nauczyciel prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

16.    Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w  porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

17.    Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

18.    Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)      nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

2)      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3)      termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;

4)      imię i nazwisko ucznia;

5)