Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu

 

Regulamin opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późniejszymi zmianami) oraz Decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty KPU.I.MM.517/1/07 z dnia 5 stycznia 2007 roku w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2007/2008 do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół średnich na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkół policealnych oraz szkół pomaturalnych, określenia terminów składania dokumentów, potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobów przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego, sposobów punktowania innych osiągnięć kandydatów oraz zasad rekrutacji z późniejszymi zmianami.

§ 1             

Rekrutację kandydatów do klas pierwszych przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna zwana dalej komisją, powołana przez dyrektora.

§ 2             

Rekrutację przeprowadza się do klas pierwszych następujących szkół:

 

 

Szkoły uzupełniające dla młodzieży

Przedmioty wiodące

Liczba oddziałów

Liceum Ogólnokształcące

język angielski, historia

1

Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego

biologia

1

 

 

Szkoły policealne dla dorosłych

Cykl

Liczba oddziałów

Technikum Obsługi Turystycznej

2 letni

1

Technikum Administracji

2 letni

1

 

 

§ 3             

REKRUTACJA DO SZKÓŁ UZUPEŁNIAJĄCYCH DLA DOROSŁYCH
NA PODBUDOWIE ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH

 

1. Kandydaci do liceum uzupełniającego i technikum uzupełniającego mogą od 28 maja 2007 r. do 20 czerwca 2007 r. składać podania z dołączonymi dokumentami:

   1) oryginał świadectwa ukończenia szkoły zasadniczej,

   2) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (nie dotyczy kandydatów do liceum ogólnokształcącego),

   3) dwie fotografie,

   4) w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2. Ogłoszenie list przyjętych – 11 lipca 2007 roku do godz. 12.00.

 

§ 4             

REKRUTACJA DO SZKÓŁ POLICEALNYCH DLA DOROSŁYCH

 

1. Kandydaci do szkół policealnych mogą do 24 sierpnia 2006 r. składać podania z dołączonymi dokumentami:

   1) oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,

   2) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,

   3) dwie fotografie,

   4) w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2. Ogłoszenie list przyjętych –29 sierpnia 2007 roku.

§ 5             

Odwołania od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej adresowane do dyrektora ZSOiZ w Lubniu należy składać w sekretariacie szkoły w terminie do trzech dni od dnia wywieszenia listy.